ניתן לשלוח בקשות לשינוי פרטים אישיים בתוספת אסמכתאות לפקס או למייל.

פקס: 03-5771744  
מייל: ca@bbm.org.il