תווי החנייה מונפקים לתושבי בני ברק בלבד אשר כתובתם המזכה בתו מעודכנת בתעודת הזהות. תווים אזוריים מונפקים לתושבים המתגוררים ברחובות או באזורים המגבילים את החניה לתושב הרחוב או האזור בזמנים קצובים בהתאם לתמרורים המוצבים במקום.

לבקשה להנפקת תווית חנייה יש לצרף צילום תעודת זהות + הספח בו רשומה כתובת המגורים + תדפיס או צילום פנקס ארנונה או אישור ממחלקת ארנונה בו הופיע המבקש כמחזיק בנכס + צילום רישיון רכב בר תוקף בבעלות המבקש.

  • אם יש יותר מדייר אחד המתגורר בנכס, עליו להיות רשום כשותף נוסף בארנונה.
  • לרכב מטעם העבודה יש לצרף אישור מרואה החשבון של החברה המעיד כי כלי הרכב הוא ברשות המבקש באופן בלעדי, וכי מנוכה ממשכורתו תשלום חודשי קבוע בגין השימוש ברכב.
  • לרכב בבעלות ליסינג יש להציג את ההסכם המקשר עם חברת הליסינג.
  • לרכב שכור יש להציג חוזה שכירות תקף מחברת ההשכרה על שם מבקש התו.
  • לרכב על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה, יש לצרף תצהיר חתום ע"י עו"ד על היות הרכב נמצא בשימוש הקבוע והבלעדי של מבקש התו + ת"ז מגורים של בעל הרכב.                                                                                                              בנוסף קרוב המשפחה הגר בעיר אחרת יש לצרף אישור מהרשות כי לרכב אין תו חניה בתוקף.
  • עבור דירה שכורה יש להביא חוזה שכירות עדכני

תוקף התו

תוקף תו החנייה פג ב-31 בדצמבר של כל שנה זוגית אחר שנת הנתינה (לדוגמה: תוקף תו החנייה שהונפק ב-2021 יפוג ב-31 בדצמבר 2022.

בדירה שכורה יינתן תו החנייה לתקופה שלא תעלה על תקופת השכירות.

עלות התו

40 ₪ לשנתיים.

להגשת בקשה מקוונת לחצו כאן