להורדת הטופס לחצו כאן

מצהיר בזאת:
כי השילוט והמתקנים עליהם מותקן השילוט המפורטים ברשיון השילוט לשנת 2020 ,הינם במצב תקין ובטיחותי, על פי אישורים בכתב,
כדלהלן: מהנדס בטיחות / מהנדס קונסטרוקציה / חשמלאי מוסמך.
כי במשך כל תקופת אחזקתי בשילוט הנני מתחייב כי יהיו בידי אישורים בתוקף ותואמים לשילוט המוצב בפועל, ואני אהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מהשילוט.
במידה ואפסיק מלהיות מחזיק השילוט, אסיר השילוט ואודיע על כך מידית בדואר רשום על מנת להסיר אחריותי מהשילוט, ואם לא אעשה כן אמשיך לשאת באחריות על כל המשתמע.

אין בתשלום אגרת השילוט שיוענק מכח עזר שילוט כדי להוות היתר בנייה.

Browser not supported