אדם או תאגיד מספר רישום ברשם הרלוונטי


צירוף קבצים

יש להדפיסו מהאתר למלא ולחתום כנדרש ולסורקו.

תואר אקדמאי / תעודה / השכלה

 


ניסיון מקצועי

 


מקום בו נדרש

יחסי קרבה ביו המועמד ומי מעובדיו לעובדי העירייה לנבחרי הציבור ולמי מהעובדים והדירקטורים בתאגידים העירוניים * שדה חובה


צוות הניהולי אצל המועמדרשימת ממליצים/המלצות


* שדה חובה

* שדה חובה

* שדה חובה

* שדה חובה

* שדה חובה

* שדה חובה

* שדה חובה

* שדה חובה