1
פרטי המבקש
2
מידות השלטים
3
קבצים מצורפים
4
ידוע לי

המבקש הוא: * שדה חובה

 

 

הסכמה לקבלת דרישות לתשלום חיובי הארנונה ו/או שילוט, לכתובת דואר אלקטרוני:

 1. הריני מסכים/ה כי עיריית בני ברק תשלח אלי את חשבונות הארנונה ו/או השילוט נשוא הנכס/ים ו/או השלט/ים המוחזק/ים על ידי לכתובת הדואר האלקטרוני המצ"ב, כשמשלוחם יהיה בדרך מאובטחת שתשמור על חיסיון המידע המצוי בם.
 2. ידוע לי כי:
  1. קבלת חשבונות הארנונה ו/או השילוט לתיבת הדואר האלקטרוני שלי תחשב כקבלתם על ידי לכל דבר ועניין, ואני מסכים לכך.
  2. לא חלה עלי חובה חוקית למסור נתונים אלה ומסירתם היא מרצוני החופשי.
  3. בכל עת אוכל לבטל בקשתי זו, ולקבל את החיוב התקופתי באמצעות הדואר.

מידות השלט/ים: * שדה חובה
אורךרוחבתוכן

 • ידוע לי שתוקף הרשיון הינו עד 12/31 בשנה בה ניתן, ויש לחדשו בכל ה- 1 בינואר, אלא אם צויין אחרת ברשיון.
 • ידוע לי שכל שינוי בשלט, מבטל את הרישיון ונדרשת בקשה מחודשת לרשיון.
 • הנני מאשר כי ידוע לי שהאחריות המלאה לבטיחות השלט וחוזקו, וכל נזק העלול להיגרם ממנו מוטלים אך ורק עלי.
 • הנני מתחייב לפצות את העירייה על כל תביעה שתוגש בעניין, ועלי לדאוג לכיסוי בטיחותי מתאים.
 • במידה והשלט מואר / אלקטרוני עלי לדאוג לאישור חשמלאי מוסמך בתוקף.
 • במידה והשלט מחייב היתר בניה כחוק, עלי לדאוג להיתר.

 

 

 • אני הח"מ מצהיר:
  כי כל הפרטים הרשומים והמצורפים לבקשה זו הינם נכונים ומדוייקים ומתחייב בזאת למלא את החלטות רשות השילוט והפרסום. באם השילוט יותקן שלא בהתאם להוראות חוק העזר ו/או ההיתר ו/או בניגוד לתנאי הרישיון שינתן, תהיה רשות השילוט והפרסום ו/או מי מטעמה, רשאית להסירו ולחייבני בכל ההוצאות בגין הסרת השלט/ים.

 

 • בהסרת השלט חובתי לעדכן את משרדכם. (לא תבוטל אגרה, במידה ולא ניתנה הודעה בכתב על הסרת השלט).